Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vztahující se ke smlouvám o poskytování lektorských služeb uzavřeným Mgr. Kateřinou Varhaníkovou, IČ: 03180395, se sídlem č.p. 233, 675 29 Kněžice, jako lektorem na straně jedné, a fyzickými osobami jako studenty na straně druhé (dále jen „VOP“).

1.2. Pro účely VOP jsou definovány následující pojmy:

1.2.1. „Lektorem“ se rozumí Mgr. Kateřina Varhaníková, IČ: 03180395, se sídlem č.p. 233, 675 29 Kněžice. Lektor není plátcem DPH.

1.2.2. „Studentem“ se rozumí fyzická osoba, která uzavře s Lektorem Smlouvu. Studentem se rozumí taktéž osoba, která jedná s Lektorem o uzavření Smlouvy.

1.2.3. „Smlouvou“ se rozumí smlouva poskytování Lektorských služeb uzavřená mezi Lektorem a Studentem, jejímž předmětem je poskytování Lekcí Studentovi. Smlouvy jsou vždy uzavírány dle práva České republiky.

1.2.4. „Vyučujícím“ se rozumí Lektor a další lektoři zajištění Lektorem, kteří poskytují Lektorské služby Studentům na základě Smlouvy.

1.2.5. „Internetovými stránkami“ se rozumí internetové stránky na internetové adrese www.jazykyskatkou.cz, jejichž prostřednictvím Lektor nabízí své služby veřejnosti a jejichž prostřednictvím dochází k uzavírání konkrétních Smluv.

1.2.6. „Individuální lekcí“ se rozumí výuková lekce, jejímž obsahem je výuka anglického jazyka nebo španělského jazyka poskytovaná jednomu Studentovi s tím, že výuková lekce trvá po dobu 60 minut.

1.2.7. „Lekcí ve dvojicí“ se rozumí výuková lekce, jejímž obsahem je výuka anglického jazyka nebo španělského jazyka poskytovaná dvěma Studentům najednou s tím, že výuková lekce trvá po dobu 60 minut.

1.2.8. „Lekcí“ se rozumí souhrnné označení Individuální lekce a Lekce pro dvojici.

1.2.9. „Cenou lekce“ se rozumí finanční částka, kterou se Student zaváže uhradit Lektorovi za jednu Lekci.

1.2.10. „Zúčtovacím obdobím“ se rozumí jeden kalendářní měsíc.

1.2.11. „Lektorskými službami“ se rozumí poskytování individuální mimoškolní výuky anglického jazyka nebo španělského jazyka Studentům dle jejich požadavků a jazykové úrovně ve formě individuálních Lekcí poskytovaných v prezenční podobě nebo v online podobě.

1.2.12. „Online“ se rozumí způsob realizace Lekce prostřednictvím programů určených pro audiovizuální komunikaci na dálku přes internet.

1.2.13. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3. VOP jsou veřejně přístupné na internetové adrese www.jazykyskatkou.cz pod záložkou „Dokumenty“ všem Studentům a třetím osobám před zahájením jednání o uzavření Smlouvy. VOP obsahují veškeré informace, jejichž sdělení Studentovi před uzavřením Smlouvy vyžadují právní předpisy. VOP představují sdělení relevantních skutečností potenciálnímu Studentovi před uzavřením Smlouvy.

1.4. Ustanovení VOP se aplikují na práva a povinnosti Lektora a Studenta vyplývající z uzavřené Smlouvy, pokud se konkrétní ujednání Smlouvy nebudou od ustanovení VOP odchylovat.

1.5. Předmětem činnosti Lektora je poskytování individuálních Lektorských služeb. Lektor poskytuje Lektorské služby osobně nebo prostřednictvím dalších lektorů, které za účelem poskytování Lektorských služeb Studentům zajistí.

1.6. VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Student prohlašuje, že byl se zněním těchto VOP seznámen dostatečně dlouhou dobu před uzavřením Smlouvy a že plně porozuměl jejich obsahu.

1.7. Lektor si vyhrazuje právo změnit ustanovení VOP.

2. Postup uzavření Smlouvy a obsah Smlouvy

2.1. Kompletní nabídka Lekcí, které Lektor nabízí Studentům, je uvedena na Internetových stránkách. U každého druhu Lekce je uvedena Cena lekce a specifikace Lekce.

2.2. Pokud se Student rozhodne uzavřít s Lektorem Smlouvu zašle Lektorovi objednávku. Student je povinen do objednávky uvést následující skutečnosti:
a) druh Lekce (Individuální lekce nebo Lekce pro dvojice);
b) specifikaci požadovaných Lekcí:

a. druh vyučovaného jazyka (anglický jazyk nebo španělský jazyk);
b. tematický obsah Lekcí;
c. frekvenci, délku a počet Lekcí;
d. způsob realizace Lekcí (osobně nebo online);

c) údaje o Studentovi:

a. u fyzické osoby podnikající: jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo;
b. u fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště;

d) kontaktní údaje Studenta (telefonní číslo a e-mailová adresa).

Student odpovídá za to, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné a pravdivé. Lektor neověřuje správnost, ani pravdivost údajů uvedených v objednávce. Pokud dojde ke vzniku škody v důsledku nepravdivosti či neúplnosti údajů uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škodu v plné výši Student. Pokud Student neuvede do objednávky veškeré údaje dle tohoto článku VOP, není Lektor povinen k objednávce přihlížet.

S ohledem na časové vytížení Lektora a rozsah požadovaných Lekcí není Lektor povinen objednávku Studenta přijmout.  

2.3. Objednávka Lekcí může být učiněna telefonicky na telefonním č. +420 777 232 896 nebo elektronicky, a to:
a) prostřednictvím e-mailové komunikace odesláním objednávky na e-mailovou adresu varhanikova.katerina@gmail.com;
b) prostřednictvím on-line objednávkového formuláře, který je dostupný na Internetových stránkách pod záložkou „Kontakt“.

2.4. Pokud Student učiní řádnou objednávku dle čl. 2.2. a 2.3. VOP, Lektor bude kontaktovat Studenta telefonicky na telefonním čísle uvedeném Studentem v objednávce nebo elektronicky na e-mailové adrese uvedené Studentem v objednávce. Při tomto kontaktu se Lektor a Student dohodnou na všech skutečnostech uvedených v čl. 2.2. VOP a na tom, zda budou Lektorské služby poskytovány osobně Lektorem nebo prostřednictvím jiného lektora spolupracujícího s Lektorem. Pokud mezi Lektorem a Studentem nedojde k dohodě na všech těchto skutečnostech, k objednávce Studenta se nepřihlíží. V takovém případě Lektor bezodkladně vymaže veškeré údaje o Studentovi. Pokud mezi Lektorem a Studentem dojde k dohodě na všech těchto skutečnostech, Lektor zašle Studentovi na e-mailovou adresu uvedenou Studentem v objednávce potvrzení o přijetí objednávky, které bude obsahovat následující skutečnosti:
a) druh Lekce (Individuální lekce nebo Lekce pro dvojice);
b) specifikaci požadovaných Lekcí:

a. druh vyučovaného jazyka (anglický jazyk nebo španělský jazyk);
b. tematický obsah Lekcí;
c. frekvenci, délku a počet Lekcí;
d. konkrétní čas poskytování Lekcí;
e. úroveň jazykové vybavenosti Studenta;
f. způsob realizace Lekcí (osobně nebo online);

c) údaje o Studentovi:

a. u fyzické osoby podnikající: jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo;
b. u fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště;

d) kontaktní údaje Studenta (telefonní číslo a e-mailová adresa);

e) údaje o Lektorovi (jméno, příjmení, identifikační číslo, adresu sídla, telefonní číslo a e‑mailovou adresu);

f) údaje o Vyučujícím, včetně kontaktních údajů této osoby (telefonní číslo a e-mailová adresa);

g) údaj o Ceně lekce a o celkové ceně za veškeré sjednané Lekce, včetně způsobu platby;

h) údaj o splatnosti Ceny lekce, o Zúčtovacím období a o platebních podmínkách (bankovní účet a variabilní symbol);

i) údaj o tom, že pokud bude sjednaný termín Lekce zrušen ze strany Studenta méně než 24 hodin před začátkem sjednané Lekce, je Student povinen uhradit Lektorovi celou Cenu lekce, ač k její realizaci nedojde;

j) údaj o tom, že akceptací tohoto potvrzení o přijetí objednávky Student uděluje výslovný souhlas s tím, aby mu byly Lektorské služby dle Smlouvy poskytovány před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 Občanského zákoníku;

k) údaj o tom, že akceptací tohoto potvrzení o přijetí objednávky Student prohlašuje plné seznámení s VOP a projevuje vůli řídit se v právním vztahu založeném Smlouvou bez výjimek všemi ustanoveními VOP. VOP budou připojeny v textové podobě jako příloha k e‑mailu zaslanému Studentovi spolu s potvrzením o přijetí objednávky.

2.5. Smlouva je uzavřena mezi Lektorem jako poskytovatelem Lektorských služeb a Studentem jako objednatelem Lektorských služeb. Obsah Smlouvy tvoří konkrétní skutečnosti individuálně odsouhlasené Lektorem a Studentem, jejichž výčet je uveden pod písm. a) až písm. k) v čl. 2.4. VOP, a dále veškerá ustanovení VOP.

2.6. Lektor je oprávněn požadovat po Studentovi podpis písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud Student tento souhlas neudělí, není Lektor povinen plnit žádné závazky vyplývající ze Smlouvy.  

2.7. Pokud s podmínkami Smlouvy, které budou uvedeny v potvrzení o přijetí objednávky zaslaném Studentovi, bude Student bez výhrad souhlasit, zašle Lektorovi souhlas s těmito podmínkami Smlouvy, a to prostřednictvím e‑ mailu na e-mailovou adresu, ze které mu bylo doručováno potvrzení o přijetí objednávky. V okamžiku, kdy dojde tento souhlas Studenta do e-mailové schránky Lektora, je uzavřena Smlouva. Po tomto okamžiku bude zahájeno poskytování Lektorských služeb Studentovi.

2.8. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od okamžiku stanoveného v čl. 2.7. VOP do skončení poslední sjednané Lekce. Smlouvu lze prodloužit tak, že mezi Lektorem a Studentem budou dodatečně sjednány další termíny Lekcí. V takovém případě se doba Smlouvy prodlužuje do okamžiku skončení poslední dodatečně sjednané Lekce. Takovým způsobem lze trvání Smlouvy prodlužovat opakovaně.

2.9. Student souhlasí s tím, aby Smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Studentovi při použití prostředků komunikace na dálku (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky dle standardních sazeb) hradí Student.

2.10. Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny Lektorem a Studentem. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Smlouva vždy uzavřena v české jazyce.

3. Podmínky poskytování Lektorských služeb

3.1. Lektorské služby jsou poskytovány individuálně na základě konkrétních požadavků Studenta, a to dle jeho jazykové úrovně. Studentovi budou doporučeny výukové materiály a učebnice. Při poskytování Lektorských služeb je dáván důraz na motivaci Studenta konverzovat, když je dáván důraz na tzv. komunikativní výuku, tj. přirozenost v konverzaci, rozmluvení Studenta, výuka doplňovaná vhodnými konverzačními aktivitami.

3.2. Studentovi je v rámci Lekcí poskytována aktivní komunikace ze strany Vyučujícího. Student se zavazuje poskytovat Vyučujícímu veškerou součinnost potřebnou ke správnému průběhu Lekce a dále se zavazuje plně věnovat pozornost Vyučujícímu po celou dobu trvání Lekce.

3.3. Student se zavazuje řádně dodržovat stanovené termíny Lekcí. Každá Lekce začíná v přesně stanoveném čase v souladu se Smlouvou a končí po uplynutí 60 minut. Prodloužení Lekce není povoleno. Pokud se Student na Lekci nedostaví, dostaví se pozdě nebo ukončí Lekci předčasně, končí Lekce v původně stanoveném okamžiku. Nedojde k prodloužení stanoveného času Lekce, ani k nahrazení. Ve všech těchto případech je Student povinen Lektorovi uhradit Cenu lekce v plné výši.  

 3.4. Na základě telefonické nebo e-mailové žádosti může Student zrušit konkrétní termín Lekce a dohodnout se na jiném termínu. Tuto žádost musí Student učinit nejpozději do 24 hodin před začátkem sjednané Lekce, jinak je Student povinen uhradit Lektorovi celou Cenu lekce, ač k její realizaci nedošlo. Pokud nedojde k realizaci Lekce z důvodů na straně Studenta, započítává se tato zrušená Lekce do celkového počtu sjednaných Lekcí.   

 3.5. Pokud dojde ke zrušení termínu Lekce z důvodů na straně Vyučujícího, bude Studentovi nabídnut nový termín Lekce. Pokud nedojde k dohodě o novém termínu Lekce, tato konkrétní Lekce se zruší.

3.6. Student je povinen zajistit si za účelem realizace Lekcí v online podobě následující prostředky:
a) internetové připojení o rychlosti a stabilitě umožňující plynulou komunikaci mezi Vyučujícím a Studentem prostřednictvím programů určených pro audiovizuální komunikaci na dálku přes internet;
b) stolní počítač nebo notebook vybavený webkamerou, reproduktorem a mikrofonem, jehož technické parametry budou umožňovat plynulou komunikaci mezi Vyučujícím a Studentem prostřednictvím programů určených pro audiovizuální komunikaci na dálku přes internet;
c) program určený pro audiovizuální komunikaci na dálku přes internet (např. Skype, Zoom či jiný obdobný program).

Pokud nedojde k realizaci Lekce z důvodu nesplnění povinností Studenta dle tohoto odstavce, případně bude realizace Lekce z důvodu nesplnění povinností Studenta dle tohoto odstavce ztížena, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Studenta zaplatit sjednanou Cenu lekce v plné výši.

3.7. Student je povinen na jeho náklady obstarat si výukové materiály a učebnice doporučené Vyučujícím.  

 3.8. Výuka v rámci Lekce je poskytována vždy pouze Studentovi nebo Studentům uvedeným ve Smlouvě. Student není oprávněn namísto něj nechat realizovat Lekci třetí osobu. V takovém případě je Vyučující oprávněn realizaci Lekce odmítnout. V tomto případě je Student povinen Lektorovi uhradit Cenu lekce, ač k její realizaci nedošlo. 

4.  Cena lekce a platební podmínky

4.1. Ceny lekcí jsou veřejně přístupné na Internetových stránkách, a to konkrétně na adrese https://www.jazykyskatkou.cz/nabidka-vyuky/. Jedná se o konečnou cenu Lekcí, která je stanovena za časový úsek 60 minut. Vzhledem k tomu, že Lektor není plátce DPH, jsou Ceny lekcí na Internetových stránkách uváděny bez DPH.

4.2. Student se zavazuje hradit Lektorovi Ceny lekcí zpětně vždy za předchozí ukončené Zúčtovací období (kalendářní měsíc), a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Lektorem. Fakturovaná částka uvedená v daňovém dokladu bude odpovídat součinu počtu fakturovaných Lekcí a sjednané Ceny lekce.

4.3. Lektor zašle daňový doklad Studentovi elektronicky v textové podobě na e-mailovou adresu sdělenou Lektorovi Studentem. Daňový doklad bude obsahovat označení Lektora a Studenta, Cenu lekce, počet účtovaných Lekcí, celkovou fakturovanou cenu, datum splatnosti a veškeré platební údaje. Splatnost faktury bude stanovena v délce 10 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

4.4. Student se zavazuje hradit veškeré platby za Lekce pouze Lektorovi, a to v souladu s vystavenými daňovými doklady. Žádné jiné osobě není Student oprávněn hradit Ceny lekcí. Pokud Student uhradí Cenu lekce jiné osobě než Lektorovi, nebude se k takové platbě přihlížet. Student bude hradit veškeré platby vždy bezhotovostně na bankovní účet určený Lektorem a s variabilním symbolem stanoveným v daňovém dokladu.

4.5. Pokud dojde k prodlení Studenta s úhradou platby dle vystaveného daňového dokladu, zašle Lektor Studentovi výzvu k úhradě dluhu po splatnosti na e-mailovou adresu sdělenou Lektorovi Studentem, ve které bude stanovena dodatečná lhůta k plnění v délce 5 kalendářních dnů. Pokud Student ani v této dodatečné lhůtě dluh neuhradí, dojde k přerušení poskytování Lektorských služeb. Lekce, které by proběhly za dobu přerušení poskytování Lektorských služeb, budou bez náhrady zrušeny, nedohodnou-li se Lektor a Student po uhrazení dluhu jinak. Pokud bude Student v prodlení s úhradou platby dle vystaveného daňového dokladu po dobu delší 20 kalendářních dnů, je Lektor oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.6. Při platbě bankovním převodem na bankovní účet určený Lektorem není požadován žádný související náklad.

4.7. Student vyjadřuje souhlas s tím, aby mu byly veškeré faktury a jiné listiny související se Smlouvou doručovány na jím uvedenou e-mailovou adresu. Student odpovídá za to, že si zprávy doručené do jím označené e-mailové schránky bude přebírat a seznamovat se s nimi. 

5. Práva a povinnosti Studenta jako spotřebitele a informace pro spotřebitele

Pokud je Smlouva uzavřena mezi Lektorem a Studentem, který je spotřebitelem, tj. člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Lektorem nebo s ním jinak jedná, řídí se práva a povinnosti Lektora a Studenta taktéž tímto článkem a zákonnou úpravou spotřebitelských smluv, a to zejména:

a) Občanským zákoníkem, a to s ohledem na ochranu spotřebitele zejména ust. § 419 - § 422 a § 1810 - § 1867,

b) zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění,

c) zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.

5.1. Informace poskytované spotřebiteli dle ust. § 1810 a násl. Občanského zákoníku před uzavřením Smlouvy

 a) Lektorem je paní Mgr. Kateřina Varhaníková, IČ: 03180395, se sídlem č.p. 233, 675 29 Kněžice. Telefonní číslo je +420 777 232 896. Adresa pro doručování elektronické pošty je varhanikova.katerina@gmail.com. 

 b) Služby nabízené Lektorem a předmět činnosti Lektora je popsán v čl. 1.2.11. a čl. 1.5. VOP. Jedná se zejména o Lektorské služby dle individuálních požadavků Studentů. Specifikace jednotlivých druhů služeb je uvedena na Internetových stránkách, a to konkrétně na internetové adrese https://www.jazykyskatkou.cz/nabidka-vyuky/.

c) Cena služeb je veřejně přístupná na Internetových stránkách, a to konkrétně na adrese https://www.jazykyskatkou.cz/nabidka-vyuky/. Jedná se o konečnou cenu Lekcí, která je stanovena za časový úsek 60 minut. Ceny jsou uvedeny bez DPH, když Lektor není plátcem DPH. Student nese náklady na telefonní a internetové služby a dále na pořízení výukových materiálů a učebnic.

d) Způsob poskytování služeb je uveden v čl. 3 VOP. Způsob platby je uveden v čl. 4 VOP.

e) S ohledem na povahu služby nevznikají Studentovi žádné náklady v souvislosti s plněním dle Smlouvy.

f) Práva z vadného plnění jsou uvedena v čl. 6 VOP

g) Doba trvání Smlouvy je specifikována v čl. 2.8. VOP. Závazky ze Smlouvy jsou účinné po celou dobu trvání Smlouvy. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo v důsledku jiné právní skutečnosti předvídané právními předpisy.

h) Student nehradí žádné náklady komunikace na dálku, které by se lišily od základní sazby (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky).

i) Lektor nepožaduje zálohové platby.  

j) Student, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy, a to za splnění zákonných podmínek. Informace o právu Studenta, který je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy a veškeré informace s tím související jsou uvedeny v čl. 5.2. VOP.

5.2. Právo Studenta, který je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

 5.2.1. Student má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

5.2.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Student o svém odstoupení od Smlouvy informovat Lektora formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e‑mailem). Student může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je uveřejněn na Internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty“. Není to však Studentova povinnost.

5.2.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2.4. Pokud Student odstoupí od Smlouvy, vrátí Lektor bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Lektorovi došlo oznámení Studenta o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Lektor od Studenta obdržel. Pro účely vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit Studentem pro provedení počáteční transakce, pokud Student výslovně neurčí jinak. V žádném případě tímto Studentovi nevzniknou další náklady. Pokud Lektor s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Student Lektorovi ceny za Lekce poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Lektorovi poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

5.2.5. V souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku nemá Student právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu dle tohoto článku VOP, pokud se jedná o smlouvu o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Lektor před uzavřením smlouvy sdělil Studentovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

5.3. Řešení sporů mezi Lektorem a Studentem, který je spotřebitelem

 5.3.1. V případě sporu mezi Lektorem a Studentem, který je spotřebitelem, může Student využít taktéž možnosti mimosoudního řešení sporu.

5.3.2. Pokud Student zvolí cestu mimosoudního řešení sporu, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na stránkách tohoto subjektu, které jsou na adrese www.coi.cz.

5.3.3. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce.

5.3.4. Zahájit alternativní řešení sporu je taktéž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Některé informace povinně sdělované spotřebiteli jsou uvedeny v jiných částech VOP. Pokud je některé ustanovení VOP v rozporu s ustanoveními tohoto článku, použijí se na vztah mezi Lektorem a Studentem, který je spotřebitelem, přednostně ustanovení tohoto článku VOP.

6. Reklamační řád

6.1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Lektora a Studenta vyplývající z vad, které se vyskytly při poskytování Lektorských služeb dle Smlouvy. Lektor neodpovídá se výsledek poskytování Lektorských služeb. Lektor odpovídá za to, aby byla Lektorská služba poskytnuta v souladu se Smlouvou.

6.2. Lektor odpovídá za vady Lektorských služeb, pokud se vyskytnou. Vadou se rozumí poskytnutí Lektorské služby způsobem, který je v rozporu s uzavřenou Smlouvou. Lektor je povinen plnit bez vad způsobem sjednaným ve Smlouvě. Je-li plněno vadně, má Student práva z vadného plnění.

6.3. Student je povinen oznámit Lektorovi vadu Lektorských služeb bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí Lektorské služby. Student v reklamačním oznámení popíše vytýkané vady Lektorských služeb a rozsah jeho reklamačních nároků. Pokud Student neoznámí vadu Lektorských služeb bez zbytečného odkladu, zanikají veškeré jeho nároky na uplatnění jakýchkoli vad Lektorských služeb. Lektor se k reklamačnímu oznámení vyjádří ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Student bude o přijetí a vyřízení reklamačního oznámení informován Lektorem způsobem, který si Student zvolí v reklamačním oznámení. Pokud bude poskytnutá Lektorská služba vyhodnocena Lektorem jako vadná, má Student práva z vadného plnění, v jejichž rámci může požadovat přiměřenou slevu z Ceny lekce nebo opakované poskytnutí Lekce. Pokud nebude nároku Studenta vyhověno, ač byl oprávněný, má Student právo odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení zaplacené Ceny lekce vztahující se k vadné Lektorské službě. Odstoupení od Smlouvy je vůči Lektorovi účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení od Smlouvy. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

6.4. Student má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamačního oznámení. Student o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.5. Práva z odpovědnosti za vady Lektorské služby nevznikají, pokud k nesprávnému poskytnutí Lektorské služby došlo v důsledku jednání Studenta či v důsledku skutečnosti spočívající na straně Studenta.

6.6. Lektor neodpovídá za vady Lektorské služby, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí třetích osob (např. poskytovatele internetu, dodavatele elektrické energie, atd.).

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Lektor uchovává veškeré údaje o Studentech v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

7.2. V souvislosti s poskytováním svých služeb Studentům může dojít ze strany Lektora ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

a) základní osobní údaje - jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČO, DIČ, sídlo nebo místo podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis,

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa,

c) údaje o poskytnuté službě a chování Studenta – druh a specifikace poskytnutých služeb, cena, rozsah a četnost požadovaných, poskytnutých a sjednaných služeb.  

Lektor zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

7.3. Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků Studenta. Lektor je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

a) z důvodu plnění Smlouvy (např. poskytnutí služby, komunikace se Studentem, vyúčtování za poskytnuté služby),

b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),

c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů Lektora (např. vymáhání nezaplacené Ceny lekce, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Lektor nepotřebuje souhlas Studenta. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění Smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Lektora může Student podat námitku.

7.4. Osobní údaje jsou zpracovávány Lektorem v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

a) Pokud má Student splněny veškeré své závazky vůči Lektorovi, zpracovává Lektor osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení Smlouvy.

b) V případě jednání se zájemcem o uzavření Smlouvy, který však neuzavřel s Lektorem Smlouvu, je Lektor oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání s tímto zájemcem.

c) Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává Lektor po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.

d) V případě prodlení Studenta s úhradou Ceny lekcí Lektor uchovává osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu Lektora.

7.5. Lektor nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely. Pokud by k takovému zpracování osobních údajů mělo dojít, bude tak učiněno na základě výslovného písemného souhlasu uděleného Studentem.

7.6. Lektor je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

7.7. Lektor využívá při své činnosti specializované služby jiných osob, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze dle pokynů Lektora. Jedná se zejména o činnost advokátů, účetních a správců IT systémů. Zpracovatelé jsou na území České republiky. Zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.

7.8. Student má jako subjekt údajů následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům:

a. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,
b. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,
c. informace o právech Studenta jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,
d. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,
e. možnost získat kopii osobních údajů,

b) právo na opravu osobních údajů,

c) právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud Lektor neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

d) právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany Studenta k namítnutí vad při zpracování osobních údajů Lektorem, je Student oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Lektora,

g) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud bude mít Student za to, že Lektor porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

Pokud chce Student tato práva uplatnit, musí se obrátit na Lektora, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 5.1. VOP. Práva může Student uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří Studentovi. Lektor nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. 

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.  

 8.2. Student je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případech, kdy vůči Lektorovi uplatní odpovědnost za vady Lektorské služby v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 VOP.

8.3. Vedle případů odstoupení od Smlouvy uvedených v jiných částech VOP je Lektor oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) Student bude trvat na použití výukových materiálů a učebnic, s nimiž Lektor nebo Vyučující vyslovil nesouhlas z důvodu neslučitelnosti s výukovými postupy Lektora nebo Vyučujícího,

b) Student nebude poskytovat součinnost při Lekcích nebo bude opakovaně, nejméně třikrát v jednom kalendářním měsíci, rušit sjednané termíny Lekcí.

9. Ostatní ustanovení

9.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace mezi Lektorem a Studentem probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Student bude komunikovat z e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávce.

9.2. Pokud je Studentem podnikatel, který uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, zavazuje se Student zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy.

9.3. Student se zavazuje přebírat poštovní písemné zásilky a písemné zprávy na adrese, kterou uvedl v objednávce, kde bude mít poštovní schránku. Student je povinen starat se o poštovní schránku a zajistit, aby na ní bylo uvedeno jeho jméno a příjmení. Student se zavazuje informovat Lektora o změně jeho trvalého bydliště nebo sídla, e-mailové adresy a telefonního čísla. Pokud nebude Student o některé této změně Lektora informovat, nebude Lektor při komunikaci se Studentem k této změně přihlížet a bude jej kontaktovat a doručovat mu veškeré písemnosti a zprávy na základě původních kontaktních údajů. Skutečnost, že se Student v důsledku porušení této jeho povinnosti nedozví o doručování písemnosti nebo zprávy od Lektora nebo od Vyučujícího, jde v takovém případě k tíži Studenta. 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Platnost a účinnost Smlouvy, jakož i všechna práva a povinnosti Lektora a Studenta se řídí Občanským zákoníkem, souvisejícími právními předpisy České republiky, ustanoveními Smlouvy a těmito VOP.

10.2. Platné a účinné VOP jsou veřejně přístupné na Internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty“.

10.3. Lektor a Student se dohodli, že rozhodným právem pro řešení sporů ze Smlouvy je právo České republiky. Lektor a Student se dohodli, že místně příslušnými jsou soudy České republiky.

10.4. Student souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Lektorem. Student je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

10.5. V případě, že některé z ustanovení VOP bude považováno za neplatné, nebude mít taková skutečnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP. Smluvní strany souhlasí, že ustanovení, která by byla považována za neplatná, budou nahrazena ustanoveními právních předpisů, která se co do smyslu a účelu Smlouvy blíží těmto VOP.

10.6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která je uzavřena mezi Lektorem a Studentem.

10.7. Student se zavazuje řídit se všemi ustanoveními těchto VOP a vyjadřuje s nimi výslovný souhlas. Kompletní znění VOP bylo zasláno Studentovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, a to ve formátu PDF, který zajišťuje zachování textové podoby VOP. Student prohlašuje, že se se zněním těchto VOP před uzavřením Smlouvy řádně seznámil a že plně porozuměl jejich obsahu.

10.8. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 5.3.2023.