Ochrana osobních údajů

Lektor uchovává veškeré údaje o Studentech v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

V souvislosti s poskytováním svých služeb Studentům může dojít ze strany Lektora ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

a) základní osobní údaje - jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČO, DIČ, sídlo nebo místo podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis,

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa,

c) údaje o poskytnuté službě a chování Studenta – druh a specifikace poskytnutých služeb, cena, rozsah a četnost požadovaných, poskytnutých a sjednaných služeb.

Lektor zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků Studenta. Lektor je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

a) z důvodu plnění Smlouvy (např. poskytnutí služby, komunikace se Studentem, vyúčtování za poskytnuté služby),

b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),

c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů Lektora (např. vymáhání nezaplacené Ceny lekce, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Lektor nepotřebuje souhlas Studenta. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění Smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Lektora může Student podat námitku.

Osobní údaje jsou zpracovávány Lektorem v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

a) Pokud má Student splněny veškeré své závazky vůči Lektorovi, zpracovává Lektor osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení Smlouvy.

b) V případě jednání se zájemcem o uzavření Smlouvy, který však neuzavřel s Lektorem Smlouvu, je Lektor oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání s tímto zájemcem.

c) Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává Lektor po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.

d) V případě prodlení Studenta s úhradou Ceny lekcí Lektor uchovává osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu Lektora.

Lektor nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely. Pokud by k takovému zpracování osobních údajů mělo dojít, bude tak učiněno na základě výslovného písemného souhlasu uděleného Studentem.

Lektor je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

Lektor využívá při své činnosti specializované služby jiných osob, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze dle pokynů Lektora. Jedná se zejména o činnost advokátů, účetních a správců IT systémů. Zpracovatelé jsou na území České republiky. Zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.

Student má jako subjekt údajů následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům:

a. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,

b. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,

c. informace o právech Studenta jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,

d. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,

e. možnost získat kopii osobních údajů,

b) právo na opravu osobních údajů,

c) právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud Lektor neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

d) právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany Studenta k namítnutí vad při zpracování osobních údajů Lektorem, je Student oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Lektora,

g) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud bude mít Student za to, že Lektor porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

Pokud chce Student tato práva uplatnit, musí se obrátit na Lektora, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 5.1. VOP. Práva může Student uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří Studentovi. Lektor nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.